top of page

מדיניות פרטיות

כללי

1. חברת אופאלי- Opali ("החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיותן של המשתמשות באתר האינטרנט www.opali-gifts.com ותפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") ובהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

2. מדיניות הפרטיות תפרט את תנאיה, לרבות את האופן שבו נאסף מידע אודות המשתמשות באתר, ואת השימושים שייעשו במידע זה.

3. השימוש באתר, ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו, מהווה ראיה על הסכמתן של המשתמשות למדיניות הפרטיות. אם משתמשת כלשהי אינה מסכימה לתנאי מדיניות הפרטיות, עליה להפסיק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר, באופן מידי.

4. מדיניות זו חלה על נשים וגברים כאחד והיא מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד.

איסוף ושימוש במידע

5. חלק מן השירותים הניתנים באתר, טעונים מסירת מידע, ומידע זה נאסף באמצעות פעולה יזומה של המשתמשות, על דרך של מסירת הנתונים והזנתם. על המשתמשות לא חלה כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו היא וולונטרית לחלוטין, אולם אי מסירתו תמנע את היכולת לספק למשתמשות שירותים מסוימים.

6. המשתמשות מתבקשות למסור פרטים מזהים לרבות שם מלא, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכדומה, ובכלל זה הן נדרשות למלא פרטים נכונים ולא למסור נתונים אישיים על צדדים שלישיים, אלא אם מסירת פרטים אלו מותרת על פי דין. 

7. מסירת המידע מהווה הסכמה של המשתמשת כי איסוף המידע ייעשה לפי תנאי מדיניות פרטיות זו, וכי פרטיהן יישמרו וינוהלו במאגר מידע, למשך פרק הזמן הדרוש לצורך מימוש המטרות המותרות על פי דין ועל פי מדיניות הפרטיות.

8. המידע שבמאגר ישמש למטרת שיווק וקידום מכירות, לרבות דיוור ישיר, שליחת פרסומות, הטבות, קוד קופון, המלצות וכדומה, הן באמצעות הדוא"ל, והן באמצעות הודעות SMS.

מדיניות הפרטיות באתרים חיצוניים

9. האתר עושה שימוש בקבצי cookies, קבצי טקסט קטנים, אותם האתר מאחסן על גבי המחשב או המכשיר הנייד, ובאמצעותם נאסף מידע לא מזהה בקשר עם משתמשות באתר. ה- cookies הן תוכנת מעקב שמסייעת לחברה לאסוף מידע על אודות פעילויות הגלישה וההעדפות של המשתמשות, ובאמצעותם החברה יכלה להתאים תוכן לתחומי העניין של המשתמשות, לשפר את השירותים שלה באתר ולספק למשתמשות חוויה טובה יותר.

10. בנוסף לכך, האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics. מדובר בכלי שמטרתו לנטר פעולות באופן אנונימי בלבד, וכן לאסוף מידע, בין היתר, על תדירות השימוש באתר זה ועל ביקורים של משתמשות באתרים אחרים. מידע זה נאסף כדי לשפר את הפעילות והשימוש באתר. המידע שנאסף על המשתמשות באמצעות Google Analytics כפוף לתנאי השירות ולמדיניות הפרטיות של גוגל הנמצאים בכתובות:

 https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

https://policies.google.com/privacy

גוגל מספקת למשתמשות את היכולת למנוע שימוש בנתונים שלהן על ידי Google Analytics. אם המשתמשות מעוניינות לעשות כן, הן מוזמנות להתקין את "Google Analytics opt-out add-on" בכתובת:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

11. יובהר, כי השימוש באתר מהווה הבנה והסכמה של המשתמשות לכך שנעשה שימוש בקבצי קוקיז ו- Google Analytics, ואם משתמשת כלשהי אינה מסכימה לכך, עליה להפסיק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר, באופן מידי.

12. מבלי לגרוע מן האמור, החברה לא תעשה כל שימוש בקבצי קוקיז או ב-Google Analytics כדי לזהות את המשתמשות ולא תצליב אותו עם מידע אישי שהמשתמשות מוסרות לחברה.

 

צדדים שלישיים

13. החברה לא תמסור מידע מזהה אודות המשתמשות לצדדים שלישיים, אלא על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לעיל ולהלן. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה עשויה להעביר מידע על אודות המשתמשות במקרים הבאים:

13.1. על פי הסכמתן או בקשתן של המשתמשות;

13.2. החברה תעביר את המידע לספקיה או לקבלני משנה לשם תפעול השירותים הקשורים לאתר, להפעלתו, לתקינותו לאבטחתו ולכל צורך טכנית;

13.3. על פי דרישה מכוח הדין או על פי צו שיפוטי או על פי הוראה של רשות מוסמכת כלשהי;

13.4. בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך משפטי בין החברה לבין המשתמשות;

13.5. בכל מקרה של שינוי הבעלות באתר, כתוצאה מהחלפת בעלים. במקרה זה נהיה החברה תהא רשאית להעביר את המידע שצברה וכל חומר אחר שבידיה לאותו גורם.
 

אבטחת מידע

14. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשמירת המידע של המשתמשות במאגר בהתאם להוראות הדין.

15. על אף שננקטים אמצעי אבטחה על פי הדין, מאגר המידע לא יהיה מאובטח באופן מוחלט ולא יהיה ניתן לחסום באופן מוחלט גישה בלתי מורשית לתוכן המאוחסן בו. לפיכך החברה אינה מתחייבת שהמידע במאגר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.  

זכות עיון במידע ותיקונו

16. המשתמשות רשאיות לפנות לחברה ולבקש לעיין במידע אודותיהן השמור במאגר המידע בכפוף להוראות הדין. אם יתברר למשתמשות כי המידע שהחברה מחזיקה אינו נכון, זכותן לבקש את תיקונו או מחיקתו. בפנייתן אלינו המשתמשות יצטרכו לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקש מהן, על מנת שהחברה תוכל לזהותן כיאות.

שינויים במדיניות הפרטיות

17. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ולפיכך מומלץ למשתמשות להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת  ובעת ביקורן באתר.

18. בעת שימוש באתר, המשתמשות מקבלות על עצמן ומסכימות למדיניות פרטיות זו, לרבות לכל שינוי שייערך בה.

19. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, החברה תפרסם על כך הודעה מוקדמת באתר. לאחר התקופה הרשומה בהודעה המוקדמת, ייכנס השינוי לתוקף. אם מדיניות הפרטיות תתוקן בהתאם לדרישה על פי דין, התיקון ייכנס לתוקף בהתאם למועד הנדרש על פי החוק, או באופן מידי, אם החברה תידרש  לכך, וללא כל הודעה מוקדמת. 

יצירת קשר

20. פרטי יצירת הקשר עם החברה: Opali.gifts@gmail.com

bottom of page